مطالب كاربران

دیدن هر بامداد

دیدن هر بامداد ، اتفاق ِ ساده ای نیست … خوشایند است و تکرار ناپذیر ؛ گنجشک ها بیخود شلوغش نمیکنند …

داشته های زندگی !

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت.