آخرین فعالیتها

Reza یك مطلب جدید ارسال كرده است:
دیدن هر بامداد ، اتفاق ِ ساده ای نیست … خوشایند است و تکرار ناپذیر ؛ گنجشک ها بیخود شلوغش نمیکنند …
Reza یك مطلب جدید ارسال كرده است:
اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنید مجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت.